|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Ringtones Download

 

  મનોહર મૂર્તિ તારી ( મ્યુજીક )  
  મનોહર મૂર્તિ તારી  
  મુખડું જોયાનું હતું નેમ ( મ્યુજીક )  
  મુખડું જોયાનું હતું નેમ  
  સ્વામિનારાયણ ધુન  
  આવ્યો આવ્યો ઉત્સવ આજ  
  ડોલરીયા રંગના ભરિયા  
  મન મંદિરમાં આવજો  
  મંદિર પધાર્યા સ્વામી રે  
  મનનો માણીગર રટે  
  શ્રીજી મહારાજ માગુ ( મ્યુજીક )  
  શ્રીજી મહારાજ માગુ  
  સુખ પામી રે સખી સુખ પામી રે ( મ્યુજીક )  
  સુખ પામી રે સખી સુખ પામી રે  
  શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો ( મ્યુજીક )  
  શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો ૧  
  શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો ૨  
  પ્યારા તારી પ્યારી લાગે ( મ્યુજીક )  
  પ્યારા તારી પ્યારી લાગે  
  વહાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામ ( ધૂન )  
  વહાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામ ૧ ( ધૂન )  
  વહાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામ ૨ ( ધૂન )  
  વહાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામ ૩ ( ધૂન )  
  વહાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામ ૪ ( ધૂન )  
         
         
         

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer