|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

પામ્યા પમ્યારે ભવજલ પાર

   (૧) પાપામ્યા પમ્યારે ભવજલ પાર - ૧   (૨) પાપામ્યા પમ્યારે ભવજલ પાર - ૨

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer