|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Katha

જોને તારૂ જીવન

   (૧) જોને તારૂ જીવન
   
   (૨) જોને તારૂ જીવન 

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer