|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Katha

ઘરમાં કલેશ ન કરો

   (૧) ઘરમાં કલેશ ન કરો
   
   (૨) ઘરમાં કલેશ ન કરો

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer