|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Kirtan

વહાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામ ( ધૂન )

   (૧) Track 01   (૨) Track 02   (૩) Track 03   (૪) Track 04   (૫) Track 05   (૬) Track 06

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer