|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

ભજી લેને શામળો સુખકારી. ( વિવેચન )

   (૧) ભજી લેને શામળો સુખકારી - ૧   (૨) ભજી લેને શામળો સુખકારી - ૨   (૩) ભજી લેને શામળો સુખકારી - ૩   (૪) ભજી લેને શામળો સુખકારી - ૪   (૫) ભજી લેને શામળો સુખકારી - ૫

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer